Политика за Враќање и Гаранција


1. Гаранција на производ

1 Година на: рабови, штепови, патент и нитни на надворешна и внатрешна навлака.

Исклучено од гаранција.

Надворешна навлака: Избледување од сонце, физички оштетување со остри предмети и примена на сила, скокање, влечење, сечење, горење, топење, дробење и гребење

Внатрешна навлака: Физички оштетувања со остри предмети и примена на сила, користење без надворешна навлака, скокање, влечење, сечење, горење, топење, дробење и гребење
На полнење: Постепено намалување на волуменот на перлите, намерно или невнимателно празнење на полнежот преку патентот или преку штетата предизвикана од негрижа врз внатрешната и надворешната навлака..

Рекламација и враќање

1. Замена на производот на товар на брендот

Испорачан грешен производ
Испорачан производ со фабричка аномалија
Испорачан производ кој е оштетен при достава
Услови:
Lotus Lounge Chair да биде известен во рок од 24 часа од достават, со писмено известување и фотографија
од Амбалажата, Производот и Штетата
Производот мора да биде целосен и во оргинално пакување
Задолжително да се приложи документ за купен производ и документ за прием на производ
Трошоците при враќањето на производот се на товар на брендот.

2. Замена на производот на товар на купувачот

Замена со друга боја,
Замена за поголем производ со доплата
Услови:
Lotus Lounge Chair да биде известен во рок од 24 часа, со писмено известување за причината
за враќање на производот;
Производот мора да биде целосен, не оштетен и затворен во оргинално пакување
Задолжително да се приложи документ за купен производ и документ за прием на производ. Трошоците при враќањето на производот се на товар на крајниот корисник.

*Нарачка каде Производот е специјално направен со 2 или 3 бои, со лого или персонализиран за купувачот, не може да биде откажан или изменет!

3. Враќање на парите (производот)

Услови:
Lotus Lounge Chair да биде известен во рок од 24 часа од приемот на производот, со писмено известување за причината
за враќање на производот
Производот мора да биде целосен, не оштетен и затворен во оргинално пакување
Задолжително да се приложи документ за купен производ и документ за прием на производ. Трошоците настанати за достава и враќањето на производот се на товар на крајниот корисник.